Bingo Pinballs

This Page Last Updated 7-02-2010

 

Automatische ontspanningstoestellen (flipperkasten, pooltafels, etcetera)

 

Deze 'regel' is in deze vorm geldig sinds 23/09/1965 en van toepassing in België.

 

Voor het hebben van een automatisch ontspanningstoestel, zoals een flipperkast, pooltafel of jukebox moet per jaar een vast bedrag aan de belasting worden betaald. Dit bedrag is afhankelijk van het soort toestel. Uitzondering op deze regel zijn jeugdverenigingen.

 

Heb je in je jeugdhuis een flipperkast staan of een poolbiljart? Weet dan wel dat je hiervoor per jaar een vast bedrag aan de fiscus moet betalen.

Hoe zit deze regel precies in elkaar?

 

De wetgeving rond de belasting op de automatische ontspanningstoestellen vind je terug in de artikels 76 tot 93 van het WIB (wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen). Het uitgangspunt van de wet is het volgende: "Een jaarlijkse forfaitaire belasting wordt geheven op de automatische toestellen dienende tot ontspanning, opgesteld op de openbare weg, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen of in private kringen, ongeacht of de toegang tot deze kringen al dan niet onderworpen is aan bepaalde formaliteiten."

Dat wil dus zeggen dat elk toestel dat een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel bevat, dat dient voor het op gang brengen van dat toestel, voor de werking, of voor de bediening ervan, en waarvan de start veroorzaakt wordt door het inbrengen van een geldstuk, van een penning of door gelijk welk ander middel dat hiervoor in de plaats komt, als automatisch wordt beschouwd. In de wet wordt een vijftal categorieën onderscheiden:

 

Categorie A

 

Bingokast. 1 speelveld boven en 1 onder. In bovenste veld lichten vakjes op, de truc is om de balletjes, door middel van duwen tegen de kast, in het onderste veld in de gaten te krijgen die corresponderen met de nummers bovenin. Er wordt gespeeld volgens het bingo-principe.

One-Ball. De werking is dezelfde als die van de bingokast alleen mag je maar 1x een bal ‘leggen' en win je als die plaats overeen komt met getal wat in bovenste gedeelte van de kast verlicht is.

 

Elektronische kasten waarmee in natura of in de vorm van prijsbons uitbetaald wordt na inworp van geld, penningen of jetons voor een waarde van ten minste € 6,20.

 

De kasten in deze categorie betalen nooit direct uit aan de speler. De gewonnen prijs is meestal af te halen bij de eigenaar van de kast. De meest populaire bingo kasten in België (sinds de jaren 1980) zijn van het 6-kaart type. Deze tonen zes kaarten in de kopkast met vaste nummers. Hoe meer geld een speler inwerpt wanneer hij een spel start, hoe meer opties verlicht zijn en hoe meer kans hij heeft om te winnen.

 

Categorie B


Dezelfde elektronische kasten als onder A maar die:

Meegenomen worden voor gebruik op beurzen of fora;

 

Gebruikt worden in seizoensgebonden bedrijven. Dat is elk bedrijf wat ten hoogste zes maanden open is per jaar, met uitzondering van drankslijterijen.

 

Het gaat hier om automaten die recht hebben op een belastingkorting 1/10e voor de eerste en 1/2e voor de tweede categorie.

 

Categorie C

 

Kasten met grijp- of duwarm, deze zie je veel op de kermis.

Flipperkasten;

Automatische kegelspelen, waarbij je kogels of ballen moet gebruiken;

Automatische pokerspelen;

 

Automatische ontspanningstoestellen die tegelijkertijd beelden en films projecteren en klank verspreiden, zoals bijvoorbeeld de arcadegames (race-simulaties, vechtspelletjes, etcetera).

 

Categorie D

 

Jukeboxen;

Automatische kegelspelen , waarvoor je schijven nodig hebt;

Automatische schietapparaten;

Elektrische golf-, hockey-, tennis-, en voetbalspelen;

Elektrische balspelen van het merk ‘Base-ball', ‘Basket-ball', ‘Drop-ball', ‘Skee-ball', ‘Skee-fun', ‘All-Star Bowler' en ‘Ten strike'.

 

Categorie E


Alles wat niet tot categorie A, B, C of D behoort.

 

~

 

Auto entertainment devices (pinball machines, pool tables, etc.)

 

 

Deze 'regel' is in deze vorm geldig sinds 23/09/1965 en van toepassing in België. This 'rule' in this form is valid since 23/09/1965 and apply in Belgium.

Voor het hebben van een automatisch ontspanningstoestel, zoals een flipperkast, pooltafel of jukebox moet per jaar een vast bedrag aan de belasting worden betaald. For having an auto entertainment device such as a pinball machine, jukebox or pool table shall represent a fixed amount of tax paid. Dit bedrag is afhankelijk van het soort toestel. The amount depends on the type of device. Uitzondering op deze regel zijn jeugdverenigingen. Exception to this rule are youth associations.

 

Heb je in je jeugdhuis een flipperkast staan of een poolbiljart? Have a pinball machine in your youth or are a pool table?

Weet dan wel dat je hiervoor per jaar een vast bedrag aan de fiscus moet betalen. Are you or that this year a lump sum to pay the tax.

Hoe zit deze regel precies in elkaar? How exactly is this line together?

 

De wetgeving rond de belasting op de automatische ontspanningstoestellen vind je terug in de artikels 76 tot 93 van het WIB (wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) . The legislation surrounding the tax on auto entertainment devices can be found in articles 76-93 of the Income Tax Code (Code of assimilated to income taxes)

Het uitgangspunt van de wet is het volgende: "Een jaarlijkse forfaitaire belasting wordt geheven op de automatische toestellen dienende tot ontspanning, opgesteld op de openbare weg, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen of in private kringen, ongeacht of de toegang tot deze kringen al dan niet onderworpen is aan bepaalde formaliteiten." The premise of the law is the following: "An annual flat rate tax levied on the automatic devices serving to relax, done on public roads, in publicly accessible places or in private circles, regardless of whether access to these circles have not subject to such formalities. "

Dat wil dus zeggen dat elk toestel dat een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel bevat, dat dient voor het op gang brengen van dat toestel, voor de werking, of voor de bediening ervan, en waarvan de start veroorzaakt wordt door het inbrengen van een geldstuk, van een penning of door gelijk welk ander middel dat hiervoor in de plaats komt, als automatisch wordt beschouwd. That is to say that any device that a mechanical, electrical or electronic component contains, which is intended for the launching of that extension, for the operation, or for operation thereof, and whose launch caused by the insertion of a coin of a penny or any other means that this replaces, is regarded as automatic.

 

Category A

 

Bingo Kast. A playing field above and below 1. In the top field on light boxes, the trick is to balls through pushing against the case in the lower field that correspond to the numbers above.

 

It is played in the bingo principle.

 

One-Ball. The operation is the same as the bingo box only you can 1x a ball ‘explain’ and win matches like that place number is in the upper cabinet is lit.

 

Electronc cabinets which in kind or in the form of a prize bonds is paid after inserting money, tokens ot tokens to a value of at least € 6.20.

The cabinets in this category never pay directly to the player. De gewonnen prijs is meestal af te halen bij de eigenaar van de kast. The price is usually playing pick up with the owner of the cabinet. De meest populaire bingo kasten in België (sinds de jaren 1980) zijn van het 6-kaart type. The most popular bingo units in Belgium (since 1980) of the 6-card type. Deze tonen zes kaarten in de kopkast met vaste nummers. They show six cards in backbox with fixed numbers. Hoe meer geld een speler inwerpt wanneer hij een spel start, hoe meer opties verlicht zijn en hoe meer kans hij heeft om te winnen. The more money a player inwerpt when a game starts, the more options are lit and the more chances he has to win.

 

Category B

 

Included for use on forums or fairs;

Used in seasonal business;

These rae machines that are entitled to a tax rebate for the first 1/10th 1/2e and second category.

 

In de wet wordt een vijftal categorieën onderscheiden: The Act five categories:

Categorie CCategory C

 

Cabinets with gripping or duwarm, they see a lot at the fair.

Pinball machines;

Automatic bowling game where you must use bullets or balls;

Auto play poker;

Auto entertainment devices simultaneously projecting images and movies and distributing sound, such as arcade games (racing simulations, fighting games, wtc.).

 

Category D

 

Automatic skittles, which drives you need;

Automatic shooting devices;

Electric golf, hockey, tennis, and soccer games;

Electric ball agems of the brand “Base-ball ‘,’ “Basket-ball ‘,’ Drop-ball”, “Skee-ball, ” Skee-fun ‘,’ All-Star Bolwer ‘and’ Ten strike.

 

Categorie E

Category E

Alles wat niet tot categorie A, B, C of D behoort. Everything in categories A, B, C or D belongs.

Hoe kan ik aan deze regel voldoen?

 

 

 

_ How do I comply with that rule? _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ Bingo-Style Pinballs ~